ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

GreenPlains Iritech Co., Ltd ಗಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ
GreenPlains Irritech Co., Ltd ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ
"ಮೇಲ್ ಇವರಿಗೆ:" ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ "ಸಂಪರ್ಕ" ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇತರರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಸೂಚನೆಯು GreenPlains Irritech Co., Ltd ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲ.GreenPlains Irritech Co., Ltd ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್‌ಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಕೀಸ್
GreenPlains Irritech Co., Ltd ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ" ಎಂಬ ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲವಂತದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ
GreenPlains Irritech Co., Ltd ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು;ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಂಬಿದಾಗ.
ಆವರ್ತಕ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
GreenPlains Irritech Co., Ltd ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು) ಮತ್ತು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಈ ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು GreenPlains Irritech Co., Ltd ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2009 ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳು.